Dustin Sallings home

Git Timecard

I really like github’s punch card feature. It’s a nice way to quickly see when a project is worked on.

However, it’s very limited. You can only see everyone’s work on the master branch. I have lots of other ways I want to look at my repos (including some that aren’t on github).

So I wrote my own.

Here are the neat kinds of things I can do now:

Punch Card of my Work Repo

~/work-project/ % git timecard
![work](http://chart.apis.google.com/chart?cht=s&chs=800x300&chd=e:CkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639b,IAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAn.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3………………………………………….,BoAeAAAAAAAAAAAtDQDtGuE4IWMhIlJ-GfMECyGuH4L1L1KNFGGRAPAeAAAeBZCGLmeYgs1GjeiyijnavTbmMEHqIHG9IHGuELB3APAAAAAPAtCjGfcwdrpCZ-fTrXzP8SozSUFzGRCyI0H4CGB3AeAeAeB3AeCGEpYlkLjegdgsv.59..okTBJ-JvHMMhJvD8DfB3AAAAAAAADfHqabX4rIiFkLpRze28drVVQsLXI0J-JREpCUAAAAAPAAAACyGRVkchrXh2jPtc4kw7WCGfDBBoCGCjDtAPBKAAAAAAAAAABoBKD8GCHqGRIHGRGCIHDBGRELBoAeDQCjAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&chxt=x,y&chxl=0:   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   1:   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat &chm=o,333333,1,1.0,25,0&chds=-1,24,-1,7,0,20)

Alternate Branch

~/memcached % git timecard rewritten-bin
![rewritten-bin](http://chart.apis.google.com/chart?cht=s&chs=800x300&chd=e:CkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639b,IAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAn.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3………………………………………….,AAMzIiERAAMzERAAERAAAAAAIiIiREREu7MzERmZMz..iI..qqVVMzIiREERAAERMzZmREERMzZmd3VVREzMMzqqIiMziIu7VVVVMzIiIiERAAERERMzd3VVVVIiREREIiREVVVVREMziIMzMzREMzREERIiAAAAAAIiERmZVVmZAAREVVIiIiREIiIiIiIiVVd3ERERIiERAAERIiIiVVAAIiREIiMzMzERMzAAVVMzAAZmERMzIiIiERAAERAAAAREVVVVMzd3MzMzIiAAREERMzERERAAERAAMzAAERAAAAAAAAAAERAAMzIiERIiIiIiREERIiERMzIiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&chxt=x,y&chxl=0:   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   1:   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat &chm=o,333333,1,1.0,25,0&chds=-1,24,-1,7,0,20)

One User’s Work

~/memcached % git timecard --author=dustin
![dustin’s timecard](http://chart.apis.google.com/chart?cht=s&chs=800x300&chd=e:CkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639b,IAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAn.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3………………………………………….,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAttAAAAAAAAAAAAbbJJAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJAAAAAAAAAAAAAAAAkkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..AAAAAAAAAAAAAAJJSSAAAAJJAAJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJJSSSSAAAAAAAAAAAAAAJJAAAAJJAAAAAAAAAAAAAAJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSAAAAAAAAAAAAAAAAAASSAAJJAAAAAAAAAAAAbbAAAAJJAAAAJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&chxt=x,y&chxl=0:   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   1:   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat &chm=o,333333,1,1.0,25,0&chds=-1,24,-1,7,0,20)

Last Week’s Work

~/twitterspy % git timecard '@{1 week ago}'..
![recent twitterspy work](http://chart.apis.google.com/chart?cht=s&chs=800x300&chd=e:CkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639bCkFIHrKPMzPXR7UeXCZmcKeuhRj1mZo9rhuEwozM1w4U639b,IAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAgAn.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.n.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3………………………………………….,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAv.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAv.v.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&chxt=x,y&chxl=0:   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   1:   Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat &chm=o,333333,1,1.0,25,0&chds=-1,24,-1,7,0,20)

blog comments powered by Disqus